tisdag 30 januari 2007

Library

I went to the library today and found these books. I haven't read anything with Elizabeth Zimmermann and I guess knitting without tears will be a good one to start with.

Jag var på biblioteket idag och hittade dessa böckerna. Jag har inte läst något av Elizabeth Zimmermann så jag och jag tror att det här en en bra bok att börja med.

In Binge - en Halländsk sticktradition I found this beautiful coat. Kappa Laholmsblomman (the Laholm flower coat).

I Binge - en Halländsk sticktradition hittade jag den här fina kappan. Kappa Laholmsblomman.

And in Stickning (Knitting) I found this among other things. The Banjo cable.

Och i Stickning hittade jag bland annat detta. Banjoflätan.

If you know any Swedish you could probably read the patten notes from the page in the book.

Om du kan svenska (vilket du naturligtvis kan om du läser detta) kan du antagligen följa mönstret från sidan i boken här.

Banner

I have a new banner! My incredible sister Kim made it. I'm no technical genius, but I eventually managed to get the whole banner visible. I'll have to ask someone with more html skills to help me arrange it more to the centre.

Jag har en ny banner. Min otroliga syster Kim jag har gjort den. Jag är inget tekniskt geni, men till slut lyckadesfå hela synlig i alla fall. Jag får fråga någon med mer html-kunskaper att hjälpma mig att placera den mer centrerat.

söndag 28 januari 2007

Secret project

If you want to see what my dad is going to get for his birthday in February you can click here. If you ARE my father you DO NOT click, don't even place the marker on the link! I have to hide my secret project like this because I know my dad is a regular visitor to my blog.

Om du vill se vad min pappa ska få på sin födelsedag i februari så kan du klicka här. Om du ÄR min pappa så ska du INTE KLICKA, sätt inte äns markören på länken! Jag måste gömma mitt hemliga project på det här viset för jag vet att min pappa kollar min blog ofta.

Saturday candyThe kids in the couch eating Saturday candy. Wearing the new scarves.

Barnen sitter i soffan och äter lördagsgodis. Med de nya halsdukarna på sig.

lördag 27 januari 2007

Fern at last

So this is what it looks like when it's finally done.

Så här ser den ut när den tills slut är klar.

And when it's flat on the floor.

Och när den ligger platt på golvet.

And a little closer.

Och lite närmare.

And the back side.

Och baksidan.

And if you wear it open.

Och om du har den öppen.

I'm very pleased with it. The pattern was easy to follow and it was a joy to knit it. See Stefanie's blog, Glampyre, for more info.

Jag är väldigt nöjd med den. Mönstret var lätt att följa och det var roligt att sticka den. Se Stefanies blog, Glampyre, för mer info.

onsdag 24 januari 2007

Sockbyte yarn


I bought these yesterday. I think I will use them for my sockbyte socks. There is no definite pattern yet. But I do have a few that I'm thinking about. It can't be too complicated.

Dessa köpte jag igår. Jag tänkte att jag ska använda det till mina sockbyte -sockor. Jag har inte bestämt vilket mönster jag ska använda än, men det finns några olika som jag funderar på. Det får inte vara förkomplicerat.

I'm so close to finishing my Fern wrap sweater. Just a few tiny stitches to go...
Pictures should come within the next couple of days. Have to get some daylight.

Jag är så nära att bli klar med omlottröjan Fern. Bara några få pyttestygn kvar...
Bilder kommer om några dagar. Måste bara ha lite dagsljus.

söndag 21 januari 2007

My first pattern

You can now download my Kid Scarf # 2 pattern on pdf if you want to. See right column. My very first pattern! Hopefully not my last. I really enjoyed the whole process.

Nu kan du ladda ner mitt Kid Scarf # 2 mönster på pdf om du vill. Se högerkolumnen. Mitt allra första mönster! Förhoppningsvis inte mitt sista. Jag hade kul hela vägen.

lördag 20 januari 2007

New Kid Scarf #2

This is the look of the younger brother's scarf. I don't think the cables are as distinct as on the first one.
Otherwise I think it looks alright.

Så här ser den yngre brorsans halsduk ut. Flätornasyns inte lika tydligt på den här tycker jag.
Annars tycker jag att den ser ok ut.

torsdag 18 januari 2007

Kid scarf # 2 finished

Now the scarf is done I only have to make one more to give to my younger son. Otherwise it's not fair. And right now fairness is VERY important.

Nu när den här halsduken är klar måste jag göra en till till min yngste son. Annars är det inte rättvist. Och rättvisa är VÄLDIGT viktigt just nu.

onsdag 17 januari 2007

Joanna Widget

For all you Mac users you can now get a Widget for my blog. Get it here.

För alla Mac-användare finns det nu en Widget till min blog. Hämta den här.

söndag 14 januari 2007

Kid scarf #1 and #2

I thought I should knit a new scarf for my five year old son. I started like this, 34 stitches,
100 % cotton, double yarn on 4 mm needles. I soon saw that it was a little too wide for a kid. So I ripped it up and begun from scratch.

Jag tänkte att jag skulle sticka en ny halsduk till min fem-årige son. Jag började så här, 100 % bomull, dubelt garn på stickor 4 mm. Jag upptäckte snart att det var för brett för ett barn. Så jag repade upp allt föratt börja på ny kula.

This seems much better. Same yarn and same needle but only 28 stitches and more narrow.

Det här verkar mycket bättre. Samma garn, samma stickor men bara 28 maskor i upplägget.

fredag 12 januari 2007

Project spectrum 2.0


I've joined Project Spectrum. Read all about it here. It starts this February and March with the colours blue, white and gray.

Jag har gått med Projcet Spectrum. Läs allt om det här. Det börjar nu i månad februari och mars md färgerna blå, vit och grå.

Shifting Sands progress


It's a beautiful pattern I think, but it tends to curl up in the end.
Det är ett vackert mönster tycker jag, men den vill rulla ihop sig i början.

onsdag 10 januari 2007

New scarf on the way

I have started on a new scarf. It's Grumperina's (agian, she's a pattern genius) Shifting Sands scarf. I really have use of my newly learned skill of cableing without double-pointed needle.

Jag har börjat sticka en ny halsduk. Det är Grumperinas (ännu en gång, hon är ett mönstergeni) Shifting Sands. Nu har jag verkligen nytta av min nyinlärda förmåga att sticka flätor utan extrsticka.

tisdag 9 januari 2007

Wooly hatIt's done. Not exactly how I had planned it to be. I thought it wouldn't be so stiff. I had hoped the top would hang down more. Now I have to force a bend on to it. Or I can wear it straight.
The lining worked out well. The hat feels like it could warm my head even if it's a bit windy.

Nu är den klar. Inte precis som jag hade tänkt mig. Jag trodde inte att den skulle bli så stel. Jag hoppades att den skulle hänga ner mer. Nu måste jag tvinga fram en böj. Eller så kan jag ju ha den rak.
Fodret fungerade fint. Det känns som om mössan kan värma bra även om det blåser lite.

söndag 7 januari 2007

Fern again

Now that the scarf is done I no longer have an excuse not to sew the sweater parts all together...

Nu när halsduken är klar har jag ingen ursäkt att inte sy ihop omlottröjans alla delar...

lördag 6 januari 2007

Finished Sharfik


Now it's done. I thought my dad needed a little bit more colour than just the gray. Now that his hair and beard being "a bit lighter" than it used to be. So I added a green fringe.

Nu är den klar. Jag tyckte att min pappa behövde lite mer färg än bara grått. Nu när hans hår och skägg är "lite ljusare" än vad de en gång var. Så jag gjorde gröna fransar.

onsdag 3 januari 2007

Sockbyte

I got a mail with the name of my sockbyte (sock exchange) person yesterday. It's a girl called Vigdis in Norway. Now that I know her size and colour preference I can start to look for yarn. And a nice pattern.

Jag fick ett mail med min Sockbyte-person igår. Det är en tjej i Norge som heter Vigdis. Nu när jag vet hennes storlek och färgönskemål kan jag börja kika på lämpligt garn. Och ett trevligt mönster så klart.

tisdag 2 januari 2007

New years eve


We celebrated New Year's at my parents country cottage. I didn't get much time to knit, but I did get a chance to take a picture in day light. Now the colour is more accurate.

Vi firade nyår på mina föräldrars landställe. Jag fick inte så mycket tid att sticka, men jag kunde ta ett kort med dagsljus i alla fall. Nu ser man mer vilken färg det egentligen är på halsduken.